baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 475 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola w Sułoszowej Numer ogłoszenia: 483928 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ZOBACZ WYNIKI Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa , Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, tel. 12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29. Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola w Sułoszowej. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola w Sułoszowej tj.; różne produkty spożywcze, warzywa, owoce i orzechy, produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, owoce, warzywa i podobne produkty, produkty mleczarskie, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, jaja, ryby. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez cały okres trwania umowy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, transportem Wykonawcy na własny koszt i odpowiedzialność: pieczywo - 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 - 8,00, mleko i jego przetwory - 2 razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godz. 7,30 - 8,00, warzywa i owoce - 2 razy w tygodniu: poniedziałki i czwartki w godz. 7,30 do 9,00, mięso i wędliny - 2 razy w tygodniu: wtorek i czwartek w godz. 7,30-8,30 jaja - 1 raz w tygodniu: poniedziałek w godz. 7,30-8,00, pozostałe artykuły spożywcze - 1 raz w tygodniu (środa) w godz. 8,00 - 10,00, ryby 1 raz w tygodniu; środa w godz. 8,00- 10,00. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 03.22.00.00-9, 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.81.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.20.00.00-0. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku oOcena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz), w systemie spełnia - nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku oOcena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz), w systemie spełnia - nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku oOcena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz), w systemie spełnia - nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku oOcena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz), w systemie spełnia - nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku oOcena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz), w systemie spełnia - nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zmiany ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80 SIWZ można również odebrać w pok. nr 24 lub za pośrednictwem poczty. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa - sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso i wędliny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ryby i mrożonki. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Mleko i jego przetwory. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Jaja. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pieczywo i wyroby ciastkarskie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.60.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Warzywa i owoce. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9, 15.30.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ_dostwa_na_2013.DOC)SIWZ_dostwa_na_2013.DOC[ ]620 kB

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies