Szkody w uprawach - gradobicie 2020

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, że w dniu 26 czerwiec 2020 r. powiadomił Wojewodę Małopolskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego…

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

podworko talentow nivea

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

 

 

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 249 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa: Dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 190116 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zobacz wyniki postępowania w cz. 1,2,3,4,6

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. 5

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa , Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, tel. 12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie w roku szkolnym 2012/2013 dzieci niepełnosprawnych i opieka w czasie przewozu, z miejsca zamieszkania do Szkół i z powrotem oraz dowóz uczniów do Gimnazjum w Sułoszowej i z powrotem. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół w Sułoszowej, Olkuszu, Krakowie, Wolbromie i odwóz do miejsca zamieszkania uczniów z terenu Gminy Sułoszowa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ oraz wymagane jest dołączenie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie skonkretyzował opisu sposobu dokonywania oceny spełniania dla tego warunku w niniejszym postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: środkami transportu sprawnymi technicznie, wymaga się, aby Wykonawca w celu sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia dysponował taką ilością sprzętu, którą jest w stanie zadysponować do obsługi tras w systemie podstawowym i awaryjnym, oraz w przypadku przewozu dzieci niepełnosprawnych środki transportu powinny być do tego celu przystosowane, wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający, specjalne oznakowanie, umożliwiający transport wózków inwalidzkich, w ilości zapewniającej bezpieczny przewóz wymaganej ilości dzieci niepełnosprawnych na każdej trasie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania: kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, osobami do opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych (trasa 4,5,6) przeszkolonymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w ilości gwarantującej zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przewożonym uczniom tzn. pomoc w przemieszczaniu się oraz pomoc pielęgnacyjną i pierwszą pomoc

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: Zmiany ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku; Zmiany ilości zamówionych biletów miesięcznych (trasy 1,2,3) ze względu na ruch uczniów w trakcie roku szkolnego m. in. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły - zmiana taka spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie ilości zamówionych biletów miesięcznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80 SIWZ można również odebrać w pok. nr 12 lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trasa nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sułoszowa III - Sułoszowa Szkoła; łącznie 44 uczniów gimnazjum; dowóz na godz. 7.45 Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg zlecenia Dyrektora).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trasa nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielmoża kolonia Długa (2 przystanki) - Wielmoża Magazyny - Wielmoża kolonia Wesoła - Wielmoża Kamieniec - Wielmoża Szkoła - Wielmoża kolonia Krótka - Podzamcze - Sułoszowa Szkoła; łącznie 60 uczniów gimnazjum; dowóz na godz. 7.45 Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg zlecenia Dyrektora).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Trasa nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kalinów - Wola Kalinowska - Pieskowa Skała - Sułoszowa Szkoła; łącznie 20 uczniów gimnazjum; dowóz na godz. 7.45 Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg zlecenia Dyrektora).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Trasa nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dowóz do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 4 uczniów Pieskowa Skała (1 uczeń) - Sułoszowa I (1 uczeń) - Sułoszowa II Szkoła (2 uczniów) - Olkusz ul. Kochanowskiego 2 Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Trasa nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dowóz do Szkoły Specjalnej w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 1 uczeń. Wielmoża Kamieniec - Szkoła Specjalna w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21 (1 uczeń) Odwóz zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodzica lub Dyrektora.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Trasa nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 6 uczniów i 1 opiekun, w tym jeden uczeń leżący dowożony 2 razy w tygodniu i odwożony niezależnie od ucznia drugiego w godz. 12 - 12.30; dowóz uczniów w systemie łączonym. 1. Sułoszowa I (1 uczeń) - Wolbrom ul. Skalska 22, 2. Podzamcze (1 uczeń) - Wolbrom ul. Skalska 22, 3. Wielmoża Szkoła (1 uczeń) - Wolbrom ul. Skalska 22 4. Wielmoża Poręba (1 uczeń) - Wolbrom ul. Skalska 22 5. Wielmoża kol. Długa (1 uczeń) - Wolbrom ul. Skalska 22 6. Wielmoża kol. Długa (1 uczeń leżący wraz z opiekunem) - Wolbrom ul. Skalska 22; dowóz w godz. 8.00 - 9.00 oraz odwóz w godz. 12-12.30 - usługa realizowana 2 razy w tygodniu Dowóz w godz. 8.00 - 9.00 zgodnie z planem zajęć uczniów. Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców lub Dyrektora).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

zakup-sredniego-samochodu-rat-gas-dla-osp-wielmoza-wartosc-inwest-96592000-finansowany_1.jpg

Tablica_informacyjna___remizy_2020.jpg

projekt kompetencje kluczem do sukcesu

projekt weze strazackie

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies