Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 25.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwały nr VIII/69/2019 z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu, zmienionej uchwałą nr IX/85/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28.06.2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu w dniach od od 03.04.2020 r. do 04.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowa w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowa, pok. nr 22
o godz.
12.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2020 r., poz. 293), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sułoszowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym.

Wójt Gminy Sułoszowa
mgr inż. Stanisław Gorajczyk