Przycisk.png

czyste_powietrze_v1.jpg

Szkody w uprawach - gradobicie 2020

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, że w dniu 26 czerwiec 2020 r. powiadomił Wojewodę Małopolskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego…

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

podworko talentow nivea

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

 

 

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 267 gości oraz 0 użytkowników.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2021

Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 04 marca 2021 r.

  

WÓJT    GMINY   SUŁOSZOWA

OGŁASZA  NABÓR    NA   WOLNE    STANOWISKO

              URZĘDNICZE                    

Podinspektor ds. działalności gospodarczej

w Urzędzie Gminy w Sułoszowej w Referacie Gospodarki Gminnej, Ochrony Środowiska
i Działalności Gospodarczej na stanowisko: Podinspektor ds.  działalności gospodarczej
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nazwa i adres jednostki:                                                                                                                       Urząd Gminy Sułoszowa                                                                                                                                 ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

 • Wymagania niezbędne.

1.  Wykształcenie wyższe.

2.  Co najmniej 2 lata stażu pracy w strukturach administracji publicznej - samorządowej lub rządowej (z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi).

Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a)   jest obywatelem polskim,

b)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3.  Znajomość przepisów:

-   ustawy - Prawo przedsiębiorców,

-   ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-   ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  

-   ustawy o samorządzie gminnym,

-   ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

-   ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-   ustawy o ochronie danych osobowych,

4.  Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych, znajomość Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

 

 • Wymagania dodatkowe podlegające ocenie.

 

1. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Instrukcji kancelaryjnej oraz znajomość struktur organizacyjnych administracji publicznej.

3.  Prawo jazdy kat. B.

4.  Komunikatywność, konsekwencja w poodejmowanych działaniach.

5.  Samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres.

   III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

 • Prowadzenie rejestracji działalności gospodarczej w systemie teleinformatycznym Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Koordynowanie działalności placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie gminy.
 • Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
 • Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, współpraca z Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz prowadzenie dokumentacji prac Komisji.
 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, społecznymi oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy w zakresie upowszechniania kultury, sportu i turystyki oraz rozwoju bazy materialnej tych placówek.
 • Nadzór nad działalnością SPZOZ Sułoszowa w zakresie wynikającym z  obowiązków organu założycielskiego.
 • Prowadzenie dokumentacji Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Sułoszowa.
 • Kontrola merytoryczna i zatwierdzanie dokumentów dotyczących upowszechniania kultury, sportu, turystyki, problemów alkoholowych.
 • Nadzór nad organizacją transportu publicznego.
 • Przedkładanie Radzie Gminy planów w zakresie upowszechniania kultury, sportu
  i turystyki oraz rozwoju bazy materialnej tych placówek.
 • Organizacja, prowadzenie i koordynacja działań związanych z promocją gospodarczą, turystyczną i kulturalną gminy we współdziałaniu z referatami Urzędu, związkami gmin
  i miast oraz przy współpracy z  innymi jednostkami zajmującymi się  promocją.
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych.
 • Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami w celu promocji Gminy oraz promocji istotnych zadań inwestycyjnych Gminy,
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.
 • Prowadzenie spraw socjalno - bytowych w ramach Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Potwierdzanie Profilu zaufanego.
 • Sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw.
 • Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie prowadzonych spraw.
 • Opracowywanie i współpraca przy sporządzaniu wniosków aplikacyjnych.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

IV.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1.  W budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139 (budynek  urzędu, istnieje  podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy).

2.  Praca w wymiarze 1 etatu, 40 godz. tygodniowo - siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna, obsługa interesantów.

3.  Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu, innymi urzędami i instytucjami.

4.  Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie.

5.  Wysokie zdolności komunikacyjne.

6.  Planowany okres zatrudnienia - czerwiec 2021 r.

V.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu lutym 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych Urzędzie Gminy                     w Sułoszowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6 %.

  VI.     Wymagane dokumenty: 

 • List motywacyjny (podpisany).
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu (podpisane)
 • Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 • Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności (poświadczone za zgodność z oryginałem).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe *                            (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni  praw publicznych.*
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.              o pracownikach samorządowych).
 • Oświadczenie (informację) w sprawie ochrony danych osobowych zwaną dalej RODO*.

 * druki do pobrania na stronie.

 

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane                                                   i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 16 marca 2021 r.
do godz. 15.00 
na adres:  Urząd Gminy Sułoszowa, Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, I piętro, pokój nr 25 (Dziennik Podawczy).

W zaklejonych kopertach z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w  Sułoszowej – Podinspektor ds. działalności gospodarczej.”

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu oferty) nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.suloszowa.pl                     i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułoszowa oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Sułoszowej.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułoszowa lub pod numerem                    tel. 12 3896028 wew.15

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Sułoszowa, 04.03.2021 r.  

zakup-sredniego-samochodu-rat-gas-dla-osp-wielmoza-wartosc-inwest-96592000-finansowany_1.jpg

Tablica_informacyjna___remizy_2020.jpg

projekt kompetencje kluczem do sukcesu

projekt weze strazackie

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies