podworko talentow nivea

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 248 gości oraz 0 użytkowników.

Gmina Sułoszowa - ulice

powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Sułoszowa w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący Komisji Arkadiusz Boroń - Nauczyciel Gimnazjum w Sułoszowej

2. Sekretarz Komisji Bogumiła Dyduch - Pracownik GOPS w Sułoszowej

3. Komisariat Policji w Skale Łukasz Kustosz - dzielnicowy terenu Gminy Sułoszowa

4. SP ZOZ w Sułoszowej Wiesława Rudzińska -Pielęgniarka Zakładu

5. Sołectwo Wielmoża Janusz Głowacki – mieszkaniec sołectwa Wielmoża

6. Zespół Placówek Oświatowych

w Woli Kalinowskiej Urszula Świda – Nauczyciel Placówki

7.Gimnazjum w Sułoszowej Karolina Nowak – Pedagog szkolny

 

 

Szczegółowe zadania Komisji określa ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Rada Gminy Sułoszowa corocznie przyjmuje w drodze uchwały, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień dla Gminy Sułoszowa.

Gminny Program jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułoszowa.

 

Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego ?

 

 

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ( Dz.U. z 2015r. poz.1286)

 

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sułoszowej,

Prokuratura.

 

Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sułoszowej przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy. Gminna Komisja obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione, podczas dyżurów członków Gminnej Komisji w Urzędzie Gminy w Sułoszowej, 32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 139 ,w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca , w godzinach od 16.00 do godz. 17.00 w sali nr 3 lub w pokoju nr 10 na parterze budynku.

Tel. (12) 389 60 28 wewn. 23

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście (trzeba przyjść z dowodem osobistym). Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy Komisji lub o adresach i telefonach poradni; informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.

 

Druk wniosku w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym :

 

 

ZESPÓŁ INTERWENCYJNY

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII

32-045 Sułoszowa , ul. Krakowska 139

 

WNIOSEK W SPRAWIE LECZENIA OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

 

 1. Nazwisko i imię …...............................................................................Płeć: M /K

imiona rodziców …..............................................................................................

 1. Data urodzenia ….................................................................................................

 2. PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Adres:….................................................................................................................

 2. Telefon...................................................................................................................

 3. Wykształcenie........................................................................................................

 4. Miejsce pracy.........................................................................................................

 5. Nie pracuje od …............................................................zasiłek GOPS: tak / nie

 6. Stan cywilny …...............................................rodzinny …....................................

 7. Z kim mieszka …..................................................................................................

 8. Kogo utrzymuje …...............................................................................................

 9. Czy wywiązuje się z obowiązku utrzymania rodziny ….......................................

 10. Pije alkohol: piwo / wino / wódka/ inne …................. od jak dawna ….................

 11. Jak często się upija …..........................................................................................

 12. Jak zachowuje się w stanie nietrzeźwym : spokojny, agresywny słownie / wywołuje awantury/ agresywny fizycznie / demoralizuje małoletnich / zakłóca spokój lub porządek publiczny / powoduje rozkład życia rodzinnego / inne ….........................................................................................................................

 13. Czy były interwencje Policji : tak / nie / nie wiadomo ….........................................................................................................................

 14. Czy założono “Niebieską Kartę Przemocy w Rodzinie”: tak / nie / nie wiadomo Komisariat Policji Nr …............................................/Uwagi / Przemoc w rodzinie

 15. Czy był karany za zakłócanie porządku w stanie nietrzeźwym: tak / nie / nie wiadomo...............................................................................................................

 16. Czy zabrano prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym: tak/ nie/ nie wiadomo / nie dotyczy/

 17. Czy przebywał w Izbie Wytrzeźwień / Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień: tak / nie / nie wiadomo / ile razy ….........................................................................

 18. Czy był leczony odwykowo …................................................................................

 19. Czy był leczony szpitalnie : tak / nie ….................................................................

 20. Czy aktualnie toczy się wobec w/w sprawa w Prokuraturze: tak / nie / nie wiadomo

 21. Inne uwagi : …...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. OSOBA WNIOSKUJĄCA:

stopień pokrewieństwa : …................................................................................................................................

 

Nazwisko i imię : …................................................PESEL........................................

 

telefon….....................................................................................................................

 

Adres: ….....................................................................................................................

 

 

 

Informujemy, iż w przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny, Komisja zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub Prokuratora.

 

( art.12 ust. z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z póżń. zm.)

 

 

Za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przy składaniu zeznania grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 233 KK

 

 

 

 

podpis: …....................................................................................................................

 

seria i numer dokumentu tożsamości : …...................................................................

 

miejscowość, dnia ….................................................................................................

 

 

 

Przyjmujący wniosek / Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

..................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest (i tak bywa najczęściej), gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy (bo jest np. zastraszana przez alkoholika), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

 

 

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

powodują rozkład życia rodzinnego,

powodują demoralizację małoletnich,

systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

uchylają się od pracy (chociaż ta podstawa nie ma już racji bytu w aktualnej rzeczywistości społeczno -gospodarczej).

 

 

Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, dyżurujący członkowie Komisji wypełniają ankietę wywiadu, zawierającą szczegółowe dane zgłaszanej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji itp., należy je zabrać ze sobą celem dołączenia do akt sprawy. Ponadto, w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca będzie występować w sądzie jako świadek. Ewentualnie może podać dane innych osób, mogących być świadkami w tej sprawie przed sądem. Każda osoba, zgłaszająca problem alkoholowy i podpisująca ankietę, podpisuje jednocześnie pouczenie, że za złożenie fałszywych zeznań grozi kara więzienia.

 

 

Osoba zgłaszająca problem alkoholowy w rodzinie zawsze motywowana jest do podjęcia terapii dla współuzależnionych. Edukacja na temat prawidłowego postępowania wobec osoby uzależnionej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej wyjścia z nałogu.

 

 

Na podstawie wypełnionej ankiety wywiadu, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na dyżur Komisji , na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę, to około 1 miesiąca.

 

 

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

 

Wariant 1

Osoba, którą Komisja wzywa, przychodzi na dyżur i przyznaje, że ma problem alkoholowy oraz że chce podjąć leczenie.

 

 

To wariant najbardziej optymistyczny, bo powszechnie wiadomo, że dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu. W takim przypadku, Gminna Komisja przedstawia ofertę poradni. Zawsze należy pamiętać, że leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż zobowiązana jest do zgłaszania się podczas dyżuru Gminnej Komisji (zazwyczaj raz w miesiącu) z aktualnym zaświadczeniem, wydanym przez poradnię, potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Takie osoby zawsze są informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia i zaniedbania dostarczania zaświadczeń o kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu.

 

Wariant 2

 

Osoba wezwana przychodzi na dyżur i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego (przykładowe tłumaczenie: „bo zgłoszenie jest wynikiem nieporozumień rodzinnych” itp.) i nie zamierza podjąć leczenia.

 

 

W takiej sytuacji zawsze kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog bądź specjalista terapii uzależnień).Badanie jest bezpłatne (koszty pokrywa Gmina), a jego wynik jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed Sądem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to wtedy kolejny raz motywuje ją się do leczenia. W przypadku, gdy osoba chce podjąć leczenie dobrowolnie, to zastosowanie ma wariant 1 (czyli leczenie dobrowolne, ale pod nadzorem Komisji). Jeżeli - mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie - osoba odmawia leczenia, stosuje się wariant 3.

 

Wariant 3

Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu.

 

 

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana

w następujących przypadkach:

 

-mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia;

 

- wtedy gdy osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie, Komisja również kieruje sprawę do Sądu – Komisja bowiem

nie ma możliwości zmuszenia kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje Sądowi;

 

- do Sądu sprawa kierowana jest wtedy, gdy osoba w ogóle nie zgłosi się na dyżur Gminnej Komisji na rozmowę motywacyjną (wezwania na rozmowę wysyłane jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, i jest dwukrotnie awizowane przez Pocztę);

 

- w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, sprawa również jest kierowana do Sądu.

 

Wniosek o leczenie przymusowe do Sądu musi być zatwierdzony przez całą Komisję na jej posiedzeniu. Komisja zatwierdza listę wniosków o leczenie przymusowe raz w miesiącu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika (bo tak zgodnie z przepisami prawa nazywa się osoba, co do której złożony został wniosek do Sądu). Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych (bo np. osoba nie zgodziła się na badanie przez biegłych przed Komisją), to Sąd kieruje taką osobę na badanie. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe może się przedłużać, np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania innych dowodów itp. Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozpraw). Należy podkreślić, że Sąd ma pełną swobodę w ocenie dowodów w sprawie, choć zazwyczaj najważniejszym dowodem, który ma wpływ na jej wynik, jest opinia biegłych. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

 

- oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,

 

- orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).

 

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe ponosi Gmina. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

 

Należy pamiętać, że wszystkie opisane powyżej działania Komisji i Sądu w tym przedmiocie wynikają z obowiązujących w Polsce przepisów, a czas rozpatrywania sprawy wynika z konieczności przestrzegania zasad istniejącego prawa.

 

 

Na terenie Gminy Sułoszowa działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w lokalu Centrum Kultury w Sułoszowej, ul. Szkolna 5, tel (12 )389 60 46

Zatrudniona w Punkcie Pani mgr Daria Podsiadło , certyfikowany specjalista terapii uzależnień zobowiązana jest do pracy terapeutycznej z uzależnionymi i współuzależnionymi oraz do terapii rodzin.

 

Punkt funkcjonuje dwa razy w miesiącu, najczęściej w pierwszy czwartek w godzinach od: 14.00 do godz.16.00 oraz w trzeci czwartek w godz. od 14.00 do godz.16.00

 

W dniu 1 sierpnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne, których celem działania jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na obszarze gminy.

 

Wszelkie informacje o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie znajdują się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej – na zakładce pn. Przeciwdziałanie przemocy

 

www.suloszowa.naszops.pl

Rada Gminy - kadencja (2018-2023):

Przewodniczący Rady Gminy: Adam Goraj
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Tomasz Pasek

Sklad Rady:

Adam Bąk

Zbigniew Bień

Witold Gorajczyk

Marcin Górka

Wojciech Kiszka

Jan Marszałek

Jakub Pałka

Jarosław Piasny

Jan Pieszczek

Bogdan Postół

Stanisław Przydział

Justyna Szewczyk

Szymon Tokaj


Poszczególne sołectwa reprezentują:
Sołtys Sułoszowej I: Waldemar Gorajczyk
Sołtys Sułoszowej II: Leszek Gęgotek
Sołtys Sułoszowej III: Adam Woszczek
Sołtys Wielmoży: Jan Gawęda
Sołtys Woli Kalinowskiej: Lucyna Wójcik


Przy Urzędzie Gminy istnieją następujące komisje: 

Komisja Handlu, Usług i Rolnictwa

1. Witold Gorajczyk – przewodniczący

2. Adam Bąk – wiceprzewodniczący

3. Justyna Szewczyk – członek

4. Bogdan Postół – członek

5. Wojciech Kiszka – członek

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa i Porządku

1. Bogdan Postół – przewodniczący

2. Szymon Tokaj – wiceprzewodniczący

3. Tomasz Pasek – członek

4. Adam Goraj – członek

5. Stanisław Przydział – członek

Komisja Budżetu i Planowania Przestrzennego

1. Stanisław Przydział – przewodniczący

2. Marcin Górka – wiceprzewodniczący

3. Jakub Pałka – członek

4. Jarosław Piasny – członek

5. Jan Marszałek – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Jakub Pałka – przewodniczący

2. Wojciech Kiszka – wiceprzewodniczący

3.Zbigniew Bień – członek

4. Jan Pieszczek – członek

5. Justyna Szewczyk – członek

Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Zdrowia

1. Justyna Szewczyk – przewodniczący

2. Jan Pieszczek – wiceprzewodniczący

3. Wojciech Kiszka – członek

4. Marcin Górka – członek

5. Tomasz Pasek – członek

Komisja Rewizyjna

1. Jan Marszałek – przewodniczący

2. Adam Bąk – wiceprzewodniczący

3. Zbigniew Bień – członek

4. Bogdan Postół – członek

5. Wojciech Kiszka - członek

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

 

 

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

aby zapoznać się z najnowszymi 
Zarządzeniami Wójta Gminy zapraszamy na strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Suloszowa bip

 

Informacje ogólne:

 

Sułoszowa jest malowniczo położoną wsią w górnym odcinku Doliny Prądnika i na wierzchowinie jurajskiej. Zbocza doliny obfitują w liczne skałki, mające często fantastyczne kształty np. Maczuga Herkulesa, Fortepian czy Kołowrocie. Sułoszowa, której historyczne korzenie sięgają XIV w., jest jedną z najdłuższych miejscowości w Polsce (ok. 10 km). Klejnotem gminy jest zamek w Pieskowej Skale, zbudowany przez Kazimierza Wielkiego w XIV w., będący obecnie najpiękniejszym w regionie przykładem rezydencji renesansowej.

 

Na gminę Sułoszowa składają się trzy miejscowości. Są to: Wola Kalinowska, Wielmoża i Sułoszowa podzielona na działy Sułoszowa I, II, III, będące odrębnymi sołectwami. Cała gmina leży w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, a część wschodnia gminy stanowi integralną część tego jednego z najpiękniejszych polskich parków narodowych.

Gmina Sułoszowa położona w północno-zachodniej części Województwa Małopolskiego w odległości 37 km od Krakowa i 12 km od Olkusza jest typowo rolniczą gminą z dynamicznie rozwijającym się sektorem usług turystycznych (gospodarstwa agroturystyczne, miejsca noclegowe, punkty gastronomiczne).


DANE STATYSTYCZNE GMINY (2000, GUS)

Powierzchnia

53.38 km2
4.34% powierzchni powiatu
w tym: 
- użytki rolne: 89.0%
- użytki leśne: 7.0%


Dochód

- na mieszkańca: 1106.0 zł

do średniej dla gmin:
- w województwie: 83.3% 
- w kraju: 78.5%

Szanowni Państwo
Szanowni mieszkańcy Gminy Sułoszowa

Dobiega końca V kadencja samorządu terytorialnego, nadchodzi zatem czas podsumowania czterech lat samorządu gminnego. Był to okres intensywnej i efektywnej pracy, której sprzyjała dobra atmosfera w Radzie Gminy. Na przestrzeni ostatnich czterech lat udało się wiele zrobić dla dobra i rozwoju całej Gminy.

Poniżej postaram się przedstawić Państwu informację na temat zrealizowanych inwestycji oraz innych działań podejmowanych w czasie mijającej kadencji.

Stanisław Gorajczyk
Wójt Gminy Sułoszowa

W zakresie oświaty i kultury

 • Zostało zbudowane trzy oddziałowe przedszkole w Sułoszowej
 • Zbudowany został plac zabaw przy Centrum Kultury w Sułoszowej
 • Wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Sułoszowej, boisko do piłki plażowej wraz z wyposażeniem
 • Została rozpoczęta modernizacja Szkoły Podstawowej i Schroniska w Woli Kalinowskiej w ramach, której zostało już wymienione pokrycie dachowe i trwają prace przy ociepleniu budynku oraz budowie boiska wielofunkcyjnego
 • Uruchomiono oddział przedszkolny z programu Kapitał Ludzki gdzie rodzice nie ponoszą żadnych kosztów pobytu dziecka w przedszkolu
 • Wykonano kapitalny remont budynku Centrum Kultury obejmujący remont wnętrza oraz wymianę pokrycia dachowego i termomodernizację
 • Pozyskiwano środki na prowadzenie zajęć wyrównawczych z młodzieżą oraz naukę pływania
 • Przeprowadzano remonty we wszystkich Szkołach w Gminie

W zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej

 • Zbudowano ponad 17 km sieci kanalizacyjnej w Sułoszowej
 • Zbudowano 2,5 km sieci wodociągowej w Woli Kalinowskiej
 • Zbudowano 1,8 km sieci wodociągowej w Sułoszowej (wzdłuż drogi na kol. Długa w Wielmoży)
 • Zbudowano 0,8 km sieci wodociągowej w Wielmoży kol. Kamieniec
 • Przeprowadzone zostały remonty kapitalne mostów na Starej Wsi w Wielmoży, w ciągu drogi do Sokolca w Sułoszowej oraz ciągu drogi na Wolę Kalinowską
 • Wykonany został II etap budowy oczyszczalni ścieków w stopniu gwarantującym przyjęcie ścieków ze Sułoszowej, Woli Kalinowskiej oraz Wielmoży

W zakresie rozwoju drogownictwa

 • Zbudowano 1,8 km chodnika wraz z kanalizacją w ciągach dróg wojewódzkich w Wielmoży i Sułoszowej (prace są na ukończeniu)
 • Wykonano 180 mb chodnika wraz z zatoką autobusową i peronem w Sułoszowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773
 • Wykonano chodnik w Woli Kalinowskiej
 • Wykonano ponad 30 km nakładek asfaltowych na drogach gminnych
 • Zainicjowano i wykonano ponad 2,5 km nakładek asfaltowych na dogach powiatowych
 • Doprowadzono do rozpoczęcia budowy drogi powiatowej Sułoszowa – Przeginia

Ponadto

 • Wykonano remont remiz OSP we wszystkich sołectwach
 • Została wykonana termomodernizacja budynku starego Przedszkola i apteki
 • Wymieniona została kostka na placu przy Pomniku Wdzięczności w Sułoszowej
 • Zabierano od mieszkańców azbest z pokryć dachowych
 • Byliśmy inicjatorem modernizowania drogi wojewódzkiej Kraków – Wolbrom. Prace na terenie Wielmoży winny być zakończone w bieżącym roku.

Poczynione zostały również działania w celu przygotowania nowych zadań inwestycyjnych. W tym celu opracowana została dokumentacja techniczna kanalizacji Sułoszowej III, dokumentacja budowy boisk wielofunkcyjnych w Sułoszowej I oraz Wielmoży. Trwają prace nad przygotowaniem kanalizacji sanitarnej wsi Wielmoża, wymiany pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz instalacji elektrycznej dla nowych punktów oświetlenia ulicznego.

 • W mijającej kadencji na zadania inwestycyjne (bez remontów) zostało wydatkowane 28.296.737 zł
 • W mijającej kadencji pozyskano 21.899.208  zł dotacji
 • Zadłużenie gminy należy do najmniejszych w województwie i wynosi 17% na co składa się pożyczka preferencyjna z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w Sułoszowej II. Pożyczka może być umorzona w 45%

Bliżej na temat dokonań mijającej kadencji można się dowiedzieć z załączonej poniżej prezentacji.

Załączniki:
Pobierz plik (Zadania kadencji 2007 - 2010.pdf)Zadania kadencji 2007 - 2010.pdf[ ]5027 kB

Podkategorie

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies