podworko talentow nivea

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 338 gości oraz 0 użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

Podstawa prawna przetwarzania danych

Ustawy wykonawcze na mocy których jednostka samorządu terytorialnego realizuje powierzone jej zadania

Odbiorca danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organa publiczne, instytucje i jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe na podstawie szczegółowych przepisów prawa

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz ich podstawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawach

Informacja o prawie dostępu do treści danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istniej jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do UODO

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Wymóg, warunek podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy

Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

Załączniki:
Pobierz plik (KLAUZULA urząd.doc)KLAUZULA urząd.doc[ ]39 kB
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY_)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY_[ ]38 kB

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
URZĘDU GMINY SUŁOSZOWA

Usługa działa w ramach rządowego projektu e-Puap, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej.


Złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformieePUAP.gov.pl


Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Dostarczenie dokumentu elektronicznego do Urzędu następuje poprzez przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Zgodnie z wymaganiami ustawy:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA o zabezpieczeniu EPUAP.doc)INFORMACJA o zabezpieczeniu EPUAP.doc[ ]11 kB

 

MRPO

Nazwa Programu Operacyjnego – Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 3 – Turystyka i przemysł kulturowy

Działanie: 3.1 – Rozwój infrastruktury turystycznej

Schemat C – Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu

 

TYTUŁ PROJEKTU
Przebudowa Jurajskiego Szlaku Rowerowego „Wokół Pieskowej Skały”

BENEFICJENT
Gmina Sułoszowa

WARTOŚĆ PROJEKTU

Kosztorysowa na dzień składania wniosku: 1 452 870,78 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR
956 653,08 PLN

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
01.08.2008 do 30.11.2012

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
05.03.2012 r.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja trasy Jurajskiego Szlaku Rowerowego "Wokół Pieskowej Skały". Dla realizacji przedsięwzięcia planuje się podjęcie następujących działań:

1. Wyłonienie wykonawcy robót inwestycyjnych.

2. Wyłonienie nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonanie prac inwestycyjnych:

a) utwardzenie odcinków szlaku rowerowego asfaltem lub tłuczniem – łączna długość ok. 5,8 km

b) remont mostku na Prądniku w ciągu pieszo rowerowym,

c) oznakowanie szlaku rowerowego piktogramami, tabliczkami kierunkowymi,

d) montaż tablic informacyjnych wraz z mapami w najważniejszych punktach szlaku,

e) modernizacja obiektów infrastruktury okołoturystycznej.

4. Działania promocyjne:

a) wykonanie strony internetowej promującą szlak "Wokół Pieskowej Skały" wraz z jego atrakcjami

b) opracowanie folderów promocyjnych i map z opisem trasy i jej atrakcji,

c) wykonanie tablic pamiątkowych, informujących o wsparciu projektu ze środków MRPO,

d) zakup modułów reklamowych w prasie lokalnej,

e) zakup pozostałych materiałów promocyjnych m.in. opaski odblaskowe, bidony,

5. Zakończenie i rozliczenie projektu.

Trasa bierze swój początek przy Zamku w Pieskowej Skale, gdzie znajdują się dogodne parkingi. Rozpoczęcie wycieczki możliwe jest jednak z innych punktów, gdzie również można zostawić samochód – np. przy Centrum Kultury lub Urzędzie Gminy w Sułoszowej, przy szkole i schronisku młodzieżowym w Woli Kalinowskiej. Trasa prowadzi dolinami jurajskimi, a także górującymi nad nimi wzgórzami. Częściowo poprowadzona została drogami publicznymi, są też odcinki terenowe.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące produkty:

1. Długość rozbudowanych/przebudowanych/zmodernizowanych szlaków turystycznych: 22 km

2. Liczba zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych: 6 szt.

Ulice w gminie Sułoszowa - Poradnik

 

Informacja dotycząca wprowadzenia ulic w Sułoszowej oraz Wielmoży

W związku z wprowadzeniu ulic na terenie wsi Sułoszowa oraz Wielmoży nastąpiło przemeldowanie osób z urzędu pod nowy adres (ewentualne poświadczenie o zmianie adresu zameldowania jest do pobrania w pok. Nr 16 Urzędu Gminy). W związku z powyższym nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego. Dowód osobisty zachowuje ważność pomimo zmiany adresu zamieszkania.

Należy również;

 1. złożyć w Urzędzie Skarbowym informacje o zmianie adresu; osoby fizyczne na druku ZAP – 3 (druk do pobrania w tabelce poniżej) osoby prawne na druku ……

 2. złożyć w powiatowym oddziale ARMIR informacje o zmianie adresu na druku wniosku o wpis do ewidencji producentów (druk do pobrania) oraz w przypadku posiadania zarejestrowanej siedziby stada na druku zgłoszenia siedziby stada (druk do pobrania)

 3. powiadomić operatora telefonii stacjonarnej bądź komórkowej o zmianie adresu

 4. powiadomić sprzedawcę prądu oraz gazu w sposób określony na umowach bądź na fakturach

 5. nie ma obowiązku informowania dostawcy wody i odbiorcy ścieków (Urząd Gminy Sułoszowa). Stosowną zmianę wykona Urząd Gminy.

 6. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą winny osobiście dokonać zmiany wpisu w CEiDG w Urzędzie Gminy pok. Nr 23

 7. osoby prawne winny dokonać zmian w KRS

 8. osoby pobierające emeryturę lub rentę w ZUS winny złożyć na druku 
  ZUS-ER-WZD-1 informacje o zmianie adresu

 9. osoby pobierające emeryturę lub rentę w KRUS winny wystąpić na piśmie do KRUS 
  z informacją o zmianie adresu podając w piśmie; nr świadczenia, nowy adres oraz swój nr pesel.

Historia gminy

 

Sułoszowa jest wsią, sięgającą swoimi początkami daleko w średniowiecze. Świadczy o tym już sama jej nazwa, pozostająca w związku ze staropolskim imieniem Sułosz lub Sulisław, które było używane w XII i XIII wieku. Można przyjąć, że jakiś Sułosz należał do rycerstwa drużynowego i w nagrodę za służbę wojenną otrzymał od księcia krakowskiego obszar ziemi, na którym założył wieś, nazwaną później od jego imienia. W tych bardzo odległych czasach należałoby chyba szukać początków naszej wsi, ale zachowane dokumenty milczą. Po raz pierwszy spotykamy jej nazwę dopiero w przywileju lokacyjnym, wydanym 25 stycznia 1315 przez Władysława Łokietka, który nadał niejakiemu Mikołajowi las położony między zamkiem w Pieskowej Skale a Kosmowolem, ze wsią Sułoszowa, dla osadzenia jej na prawie czynszowym.

 

Jak głosi legenda, Mikołaj otrzymał dożywotnie wójtostwo za pomoc Władysławowi Łokietkowi, gdy ten ukrywał się w Ojcowie. Sułoszowa w tym czasie musiała być osadą małą, skoro nadanie na pierwszym miejscu wymienia las. Dalsze wiadomości o Sułoszowej znajdują się w rachunkach ze świętopietrza, zbieranego za Władysława Łokietka. Ograniczają się wprawdzie tylko do podania wysokości dochodów plebana, ale świadczą, że w Sułoszowej był kościół.

 

Wydaje się, że cały ten obszar był w tym okresie dobrze zaludniony, bo oprócz Sułoszowej istniały już wsie: Biskupice (Jangrot), Zadroże, Imbranowice, Skała, Sąspów i Przeginia. Szczęśliwe położenie wsi i wzrost jej zamożności spowodowało, że gdy Kazimierz Wielki tworzył Krakowie wyższy sąd prawa magdeburskiego, wyznaczył na jednego z ławników sołtysa ze Sułoszowej.

W drugie połowie XIV wieku pojawili się w tych stronach Szafrańcowie herbu "Stary koń". Długosz podaje, że zamek w Pieskowej Skale zbudował Kazimierz Wielki, a Ludwik Węgierski nadał go Piotrowi Szafrańcowi w nagrodę za ranę, otrzymaną od Węgra w czasie oblężenia Bełża. W 1385 tenże Piotr należał do grupy posłów sprowadzających Władysława Jagiełłę z Litwy. Następnie brał udział w wielkiej bitwie pod Grunwaldem (1410) i był jednym z ośmiu doradców króla. On i jego następcy poszerzyli swoje dobra i zagarnęli okolicę. W ciągu dwustu trzydziestoletniego panowania Szafrańców w Sułoszowej zaszły duże zmiany. Oni to zmusili naszych przodków do odrabiania pańszczyzny. 

Do XVI wieku kościół był ostoją średniowiecznego porządku i posiadał uprzywilejowane stanowisko gospodarcze i polityczne. Przeciwko tej hegemonii kościoła i jego bogactwom, uzyskanym z dziesięcin, mesznego, stołowego, kolędy itp. - wystąpili zwolennicy reformacji, rekrutujący się nie tylko spośród niższych warstw społecznych, ale także szlachty i magnaterii. Gorącym zwolennikiem kalwinizmu w Małopolsce był Stanisław Szafraniec, który zamienił kościoły na zbory w Sułoszowej, Przegini i Sąspowie. Chłopi sułoszowscy przestali wtedy płacić plebanowi dziesięcinę i inne powinności. Nastąpiła radykalizacja mas chłopskich. Z chwilą, gdy szlachta uzyskała zniesienie dziesięciny snopowej na rzecz kościoła przeszła ona masowo do obozu kontrreformacji.

 

Nie zachowały się wprawdzie wiadomości o sposobie gospodarowania Szafrańca i jego stosunku do poddanych oraz stosunkach społecznych w ogóle, lecz zachowała się księga sądowa klucza pieskoskalskigo, którą Stanisław Szafraniec przekazał gromadzie w 1595 roku "przez ręce ministra Sułoszowej".

W 1608 wygasł ród Szafrańców, a ostatnia jego dziedziczka poślubiła wojewodę krakowskiego, Michała Zebrzydowskiego, który rozprawił się ze zwolennikami reformacji i nawet karał chłopów za nieobecność w kościele w niedzielę i święta. Podczas "potopu szwedzkiego" (1655) niesposób wyliczyć wszystkich szkód, jakie spadły na Sułoszową w czasie dwuletniej okupacji zamku w Pieskowej Skale. Obok gwałtów i rabunków szerzyły się liczne choroby i nastąpił dalszy upadek życia gospodarczego i częściowe wyludnienie wsi.

W 1661 zamek, a wraz z nim i Sułoszowa, drogą sukcesji przeszła w ręce Wielopolskich, którzy panowali aż do 1841 roku, gdy Paweł Wielopolski sprzedał swoje dobra Janowi Mieroszowskimu. W tym długim okresie nic się nie zmienia w życiu chłopów.

 

Powoli Rzeczpospolita szlachecka chyliła się ku upadkowi. W tym najtrudniejszym okresie (1794) chłopi uzbrojeni w kosy stanęli do walki o wolność, ale nie mogli się dostać do oddziałów Kościuszki, bo Wielopolscy mocno trzymali ich w swoich karbach. W 1795 roku nastąpił jeden z najbardziej tragicznych okresów naszego narodu. Sułoszowa na czternaście lat dostała się pod panowanie austriackie, dopiero wojska pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego wypędziły Austriaków, a Sułoszową włączyły do Księstwa Warszawskiego.

 

Chłopi na mocy dekretu z 1807 otrzymali wolność osobistą i prawo odejścia ze wsi, ale równocześnie pozbawieni zostali wszelkich praw do ziemi i mogli być z niej usuwani według woli pana.

Od 1815 Sułoszowa weszła w skład Królestwa Polskiego. Niewiele zmieniło się w położeniu chłopów, bo od 1818 wójtem został dziedzic z zamku, który posiadał władzę policyjną i administracyjną na wsi. Chłopi ponownie popadli w poddaństwo, dopiero pod naciskiem ruchów chłopskich car Mikołaj I wydał ukaz w 1846 roku o sporządzeniu tabel prestacyjnych, które określały powinności chłopów wobec dworu, rządu i plebana oraz zabraniały rugować z ziemi chłopów, posiadających powyżej 6 mórg.

W czasie powstania styczniowego (1863) chłopi nie przystąpili gremialnie do powstania, ale w różny sposób pomagali powstańcom, którzy na terenie ówczesnego powiatu olkuskiego stoczyli 29 bitew i potyczek.

Po powstaniu styczniowym Sułoszowa przeszła z guberni radomskiej do kieleckiej. W "Kraju Nadwiślańskim", jak te ziemie wtedy nazywano, wszechstronnie zapanował język rosyjski w całej administracji, a nawet duchowni podpisywali dokumenty w tym języku.

Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił rozwój świadomości u chłopów sułoszowskich, którzy zaczęli się organizować, a wyrazem tego była słynna uchwała z 26 stycznia 1906, domagająca się wprowadzenia języka polskiego, uwolnienia więźniów politycznych oraz autonomii.

W czasie I wojny światowej przez Sułoszowę przetoczyła się pożoga wojenna, przynosząc jej zniszczenie i śmierć wielu osób ( na tyfus i inne choroby). Wystarczy podać, że 120 gospodarstw zostało całkowicie spalonych. Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 na wsi nastąpiło przeludnienie i olbrzymia nędza. Zmuszała ona wielu mieszkańców do szukania chleba poza granicami ojczyzny.

W dniu 5 września 1939 wtargnęły do Sułoszowej hordy hitlerowskie, które aż do 20 stycznia 1945 krwawo rządziły we wsi. Na przełomie 1939-40 roku w Sułoszowej tworzy się zbrojny ruch oporu, który w późniejszym czasie przekształca się w Bataliony Chłopskie.

Obecnie...
Sułoszowa jest samodzielną gminą, składającą się z pięciu sołectw. W obecnych granicach administracyjnych istnieje od roku 1934. Do roku 1975 położona była na terenie powiatu olkuskiego, natomiast po reformie administracyjnej kraju, od 1999 roku, należy do powiatu krakowskiego

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies