Przycisk.png

Szkody w uprawach - gradobicie 2020

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, że w dniu 26 czerwiec 2020 r. powiadomił Wojewodę Małopolskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego…

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

podworko talentow nivea

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

 

 

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 200 gości oraz 0 użytkowników.

> Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w
> rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994
> t.j. z dnia 2018.05.24)
>
> Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w
> załączonym pliku sygnowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym
> kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5
> września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
> (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy
> o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia
> - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny
> (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)
>
> Preambuła Wniosku:
> Jak wynika z uprzednio przeprowadzanych wnioskowań do Gmin oraz z
> analizy budżetów Gmin/Miast - właściwe wykorzystanie środków jakimi
> dysponują Gminy w związku z uiszczaniem opłat przez Przedsiębiorców - 
> wynikających z dyspozycji Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
> wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z
> 2018r. poz. 2137) - wydaje się niezwykle istotne z punktu widzenia -
> Gminnych programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
> oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
>
>
> Dodatkowo - jak wynika z protokołów pokontrolnych NIK (dostępnych w
> sieci Internet) - w przeszłości NIK wielokrotnie - negatywnie oceniała
> wywiązywanie się z Gmin z wykorzystania środków na realizację Gminnych
> Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
> Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii -  vide: Protokoły
> pokontrolne - Nr ewid. 27/2013/P/12/165/LPO lub LWA-4114-05-09/2011 -
> I/11/005 - dostępne na stronach Internetowych www.nik.gov.pl
>
> Jak wynika z wzmiankowanych protokołów - roczne łączne dochody
> samorządów  - z wnoszonych przez Przedsiębiorców opłat za sprzedaż
> alkoholu - oscylują w granicach 700 mln zł.
>
> Media donoszą w ostatnim czasie - o nabrzmiałej problematyce związanej
> z nadużywaniem przez Młodzież dopalaczy - a obowiązkowe zadania Gmin
> wynikające  z dyspozycji powyżej wzmiankowanej Ustawy lub Ustawy z
> dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.
> poz. 852) - są (co wynika ze statystyk) ciągle niezadowalające.
>
>
> Materiał TVP Info:
https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob
> lub:
https://www.tvp.info/42749852/cios-w-handlarzy-smierci-dopalacze-gangu-zabily-co-najmniej-cztery-osoby
> - nie powinien zostawić żadnych wątpliwości co do tego, że uzyskanie
> informacji przez nas wnioskowanej i jej publikacja na naszych
> portalach oraz analiza danych w skali makro pod kątem wykorzystania
> narzędzi informatycznych w szkołach (inteligentnego oprogramowania) -
> pozwalającego na walkę z problematyką patologii w tym obszarze - jest
> szczególnie istotna z punktu widzenia interesu publicznego - co
> koresponduje bezpośrednio z art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6
> września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
>
>
> Zdaniem Wnioskodawcy:
> Dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie
> sytuacja ulega znacznej poprawie, jednakże bez szybkiej sanacji tego
> obszaru  (w skali mikro) również w Gminach - proces ten będzie w
> dalszym ciągu przebiegał zbyt wolno   - bez namacalnych sukcesów w
> postaci znaczącej poprawy w wydatkowaniu środków publicznych w tym
> obszarze.
>
> W związku z powyższym:
>
> I Wniosek:
>
> Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia:  art. 6 ust. 1
> pkt 3 lit. f,  art. 6 ust. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 6 września o
> dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10)   
> - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie zdarzeń i
> pytań poniżej opisanych jakie miały miejsce na ternie miejscowo
> właściwym dla Gminy (Adresata wniosku) w 2018 r.
>
> §1.1) W rozumieniu dyspozycji Ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i
> przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137) -  czy w
> 2018 r. Gmina wykorzystała całą uzyskaną kwotę z tytułu opłat za
> zezwolenia na sprzedaż i obrót alkoholem ?
> Pisząc o wykorzystaniu rzeczonej kwoty wnioskodawca ma na myśli
> wydatki, które gmina zakwalifikowała jako  aktywną realizację zadań z
> zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
> przeciwdziałania narkomanii - w rozumieniu uregulowań ww. Ustawy.
>
> §1.2) Jeśli odpowiedź jest nietwierdząca wnosimy o podanie kwoty jaką
> w 2018 r. Gmina nie wykorzystała na aktywną realizację zadań z zakresu
> profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
> narkomanii - w rozumieniu przepisów wyżej wzmiankowanej ustawy.
>
> §1.3) Wnosimy również o podanie jaki procent całości przedmiotowego
> budżetu jakim dysponowała gmina -  stanowiła wyżej wymieniona
> niewykorzystana kwota - scilicet - procentowy udział niewykorzystanej
> kwoty do całości dochodów z tego tytułu.
>
> Szerzej - wzmiankowana problematyka została opisana w cytowanych
> protokołach NIK - wg. rzeczonych protokołów - w skontrolowanych
> gminach niewykorzystana kwota w tym względzie wyniosła łącznie ponad
> 14 mln pln - sic!
>
> §2) Wnosimy o podanie szacunkowej liczby rodzin na terenie miejscowo
> właściwym dla gminy w 2018 r.  - w stosunku do których pracownicy
> Ośrodka Pomocy Społecznej - stosują określenie rodziny patologicznej
> (niniejszy szacowanie może być dokonane w oparciu o całkowicie
> subiektywne kryteria np. związane z problematyką alkoholizmu, etc )
>
>
> Dane te wydają się niezbędne do działania każdej Gminnej Komisji
> Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  dlatego prosimy o merytoryczne
> podejście do przedłożonej problematyki oraz ewentualne pozyskanie
> wnioskowanych danych.
>
>
> Nadmieniamy, iż powyższe pytania o informację publiczną -  wydają się
> szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico
> bono - nawiązując do art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września o
> dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) -
> gdyż ten obszar wydatkowania pieniędzy podatników - wydaje się (jak
> wynika z uprzednio uzyskanych przez nas odpowiedzi) - szczególnie
> wymagać - wdrożenia procedur optymalizacji finansowej - tak aby w
> interesie publicznym wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi
> informatycznych  w walce z patologiami  panującymi wśród Uczniów Szkół
> Podstawowych i ponadodstawowych.
>
> II - Petycja Odrębna
> Procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia
> 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją
> do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy
> kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek
> oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II  - vide -  J. Borkowski
> (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por.
> także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.
> Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty związane z
> petycją - numeruje nowymi oznaczeniami §1P, §2P, etc
>
> Preambuła petycji:
>
> W kontekście alarmujących informacji dotyczących plagi związanej z
> nadużywaniem alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży - vide:
https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob
>
>
> §1P) Wnosimy aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -
> wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja opracowała program
> (harmonogram) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o
> charakterze edukacyjnym.
> Celem wykorzystania rzeczonego oprogramowania byłaby pomoc pedagogom
> szkolnym oraz uczniom w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej
> problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i
> młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków
> odurzających.
>
> Żądamy, aby niniejsza petycja nie miała żadnego wpływu na wybór
> ewentualnego dostawcy, a Urząd przy ewentualnym wyborze rzeczonego
> oferenta dostarczającego oprogramowanie lub rozwiązania tego typu
> kierował się jedynie - tylko i wyłącznie - zasadami uczciwej
> konkurencji i racjonalnego oraz oszczędnego wydatkowania środków
> publicznych. Tego typu działania muszą być zawsze jawne, transparentne
> oraz prowadzone w pełni lege artis.
> Nie życzymy sobie aby niniejsza petycja miała jakikolwiek wpływ - czy
> to in minus czy in plus na wybór zastosowanych przez Decydentów
> rozwiązań - nasza petycja ma jedynie - na celu zyskanie percepcji
> decydentów w zakresie wyżej wzmiankowanego obszaru tak aby wdrożona
> została procedura sanacyjna.
> Przypominamy, że Urzędnicy przy wyborze rozwiązań muszą kierować się
> jedynie transparentnymi i racjonalnymi procedurami związanymi z
> wydatkowaniem pieniędzy podatników i par excellence - żądamy aby nasza
> petycja nie miała w żadnym stopniu - żadnego wpływu na wybór tego lub
> innego dostawcy.
>
> §2P) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o
> opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu
> rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na
> podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne
> z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego
> petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.
>
> Optymalizację i wdrożenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca -
> rozumie w tym przypadku - jako - ad exemplum - skuteczniejszą walkę z
> patologiami.
>
> Pozwalamy sobie powtórzyć, że w opinii Wnioskodawców,
> Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadający
> w zakresie swoich kompetencji sprawy związane - sensu largo - z
> ulepszeniem organizacji i usprawnieniem pracy Jednostki,  a także
> lepszym zaspokojeniem potrzeb ludności ludności i redukcją wydatków
> publicznych  - powinny angażować się w tego typu procedury sanacyjne.
>
>
> Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie
> wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania
> stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do
> informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz
> ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się
> szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego.
>
>
> Przewidujemy opublikowanie efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl
>
>
> §4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i
> petycji w trybie - odnośnych przepisów prawa -  na adres e-mail
przeciwdzialanie-patologiom@samorzad.pl
> §5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań
> złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA,
> została udzielona - zwrotnie na adres e-mail
przeciwdzialanie-patologiom@samorzad.pl - stosownie do art. 13 ww. ustawy
> §6) Wniosek został sygnowany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym -
> stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach
> zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia
> 2016.09.29)
>
> Wnioskodawca:
> Osoba Prawna
> Szulc-Efekt sp. z o. o.
> Prezes Zarządu: Adam Szulc
> ul. Poligonowa 1
> 04-051 Warszawa
> nr KRS: 0000059459
> Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
>
> Dodatkowe informacje:
> Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870
> t.j. z dnia 2018.05.10) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący
> petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc
> Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza
> została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a
> wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:
przeciwdzialanie-patologiom@samorzad.pl
> Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie
> identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji
> Publicznej Urzędu - adresu e-mail !
>
>
> Komentarz do Wniosku:
> Przypominamy, że przy ewentualnym wyborze rozwiązań rynkowych  -
> Urzędnicy powinni kierować się jedynie zasadami zachowania uczciwej
> konkurencji i racjonalności oraz oszczędności i pełnej jawności w
> wydatkowaniu środków publicznych pochodzących z pieniędzy Podatników.
> Im więcej zebranych przez Urząd w danym obszarze niezależnych ofert
> rynkowych - tym większa szansa na wykorzystanie zasad uczciwej
> konkurencji w celu oszczędności środków publicznych.
> Jakiekolwiek ewentualne działania Urzędników wynikłe z procedowania
> niniejszej petycji/wniosku - powinny być wykonywane z uwzględnieniem
> zasad uczciwej konkurencji oraz pełnej jawności, transparentności i
> racjonalności przy wydatkowaniu środków publicznych.
>
> Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego
> adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej
> Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.
>
> Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i
> potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku.
> (Oznaczenie adresata petycji/wniosku)
> Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z
> dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
> (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  w naszym mniemaniu - nie
> oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA
> W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej
> interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  w trybie
> Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio
> Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego
> treści i powołanych podstaw prawnych).
> Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie
> fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241
> KPA.
> W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na wzmiankowany
> art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności
> sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności,
> usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności,
> lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości
> otwarcia procedury sanacyjnej.
> Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek -
> usprawniać struktury administracji samorządowej.
> Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać
> własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.
>
> Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy
> “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o
> petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
>
> Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2
> Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej
> prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu
> prawnego lub faktycznego.
>
> Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek - bezpiecznym
> kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki)
> - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie
> powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia:
> Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08. 
> Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako
> próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji
> Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do
> wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
> elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się
> w niniejszej wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku
> wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można
> uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących
> usługi certyfikacyjne.
>
> Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na
> miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji
> Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych
> wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych.
>
> W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o
> wiele lepszy.
>
> Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć
> spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych
> oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w
> §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady
> Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
> kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - 
> archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero
> petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie,
> przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków
> publicznych.
> Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże
> się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w
> rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w
> przypadku nielicznych JST.
> Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby
> zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
> Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym
> celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe
> dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował
> w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i
> skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do
> organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych
> w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu
> administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP
> "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz
> pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
>
> Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA:
> "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut
> z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia
> materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli
> działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy
> jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz
> organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu
> krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i
> wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach
> skargi lub wniosku."
> Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie
> informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również
> liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku
> zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji
> publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają
> podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania,
> poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół
> pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy
> nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w
> niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
>
> Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z
> PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że
> mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z
> uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą
> decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter
> alia z parametrami ofert oraz ceną.
>
> Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez
> Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego
> wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami
> wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad
> uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w
> pełni lege artis.
> Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany
> bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja
> podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez
> ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z
> ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.
>
> Z poważaniem:
> Adam Szulc – Prezes Zarządu
> tel. 608-318-418
> Szulc-Efekt sp zoo
> KRS: 0000059459
> ul. Poligonowa 1
> 04-051 Warszawa
> tel/fax. (22) 673-62-12
> Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
>
>
>
>
>
>
>

 

zakup-sredniego-samochodu-rat-gas-dla-osp-wielmoza-wartosc-inwest-96592000-finansowany_1.jpg

Tablica_informacyjna___remizy_2020.jpg

projekt kompetencje kluczem do sukcesu

projekt weze strazackie

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies