Kategoria: Odpady komunalne
Drukuj

Szanowni Państwo

Informuję iż Rada Gminy Sułoszowa uchwałą Nr XXV/204/2013 z dnia 25.04.2013r. zmieniła metodę naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z zapisami nowej Uchwały Rady Gminy opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie pobierana od gospodarstwa a stawka opłaty będzie uzależniona od ilości osób w gospodarstwie.
W związku z powyższym niezbędnym jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji  w celu ustalenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przyjęte przez Radę Gminy miesięczne stawki opłat przedstawiają się następująco:

  1. miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady  nie są zbierane w sposób selektywny;

  1. 25 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 1 lub 2 osoby

  2. 35 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 3,4 i 5 osób

  3. 50 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 6 i więcej osób

  1. miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;

  1. 15 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 1 lub 2 osoby

  2. 25 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 3,4 i 5 osób

  3. 35 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 6 i więcej osób

Załączony druk deklaracji należy złożyć w Urzędzie Gminy Sułoszowa pok. 23 w terminie do 10 czerwca br. Składana deklaracja będzie obowiązująca co najmniej przez najbliższe dwa lata o ile nie nastąpią zmiany liczby osób w gospodarstwie domowym. Każda zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym wymaga złożenia korekty deklaracji. W celu udokumentowania, że dana osoba nie zamieszkuje na terenie nieruchomości do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt. Do dokumentów tych między innymi należy; potwierdzenie zamieszkania w internacie lub akademiku, przebywanie w zakładzie karnym, zakładzie lecznictwa zamkniętego, zamieszkania na terenie innej gminy lub kraju.

Deklaracje można złożyć przez Internet. Jednak dla skutecznego złożenia deklaracji przez Internet niezbędnym jest jej podpisanie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarki odpadami oraz druk deklaracji są do pobrania na stronie Urzędu Gminy www.suloszowa.pl w zakładce odpady komunalne.

Równocześnie informuje się iż od 1 lipca br. odpady komunalne będą odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” -  firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Firma ta w najbliższym czasie dostarczy Państwu ulotki informujące o zasadach segregacji odpadów oraz systemie i terminach ich odbioru oraz wyposaży Państwa w pojemniki, określone w regulaminie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sułoszowa.

Wszelkie informacje oraz pytania dotyczące deklaracji oraz nowych zasad gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 23 lub pod numerem telefonu  12 - 389-60-28 wewnętrzny 23.

Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 23

Informujemy również iż każdemu płatnikowi zostanie wygenerowany indywidualny numer konta bankowego na który będzie dokonywana opłata za odbiór odpadów. Numery kont zostaną podane wraz z harmonogramem odbioru odpadów.

Za powstały kłopot i trud związany z koniecznością złożenia nowej deklaracji  serdecznie przepraszam.

Stanisław Gorajczyk
Wójt Gminy Sułoszowa