Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


ogłasza

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”CEL PROJEKTU

1) stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców / opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy,

2) zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.UCZESTNICY

O wsparcie w ramach projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):

a) rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka do lat 3 / opieką nad dzieckiem do lat 3 lub rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3, tj. rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,

b) rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.


Wnioskodawca będący osobą pozostającą bez zatrudnienia zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma promesę gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 3 miesięcy od dnia otrzymania promesy udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej.
 Okres ten może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące, tj. do 6 miesięcy - na wniosek wnioskodawcy i w oparciu 

o indywidualną analizę jego sytuacji, tj. w przypadku, gdy procedura naboru na stanowisko pracy, o które się on ubiega jest w trakcie (nabór nie został rozstrzygnięty) lub został on wybrany przez pracodawcę, ale procedura zawarcia z nim umowy nie została sfinalizowana.KRYTERIA REKRUTACJI


Kryteria formalne
 wskazane zostały w § 4 ust. 9 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2018).


Zgodnie z § 4 ust. 10 i 11 Regulaminu ustalono następujące kryteria dostępu i kryteria preferencyjne dla niniejszego naboru:


Kryteria dostępu:

1) zamieszkanie wnioskodawcy (rozumiane zgodnie z Kodeksem cywilnym) na terenie województwa małopolskiego – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. I wniosku) – kryterium obligatoryjne „0-1”;

2) sprawowanie przez wnioskodawcę opieki nad dzieckiem do lat 3 - weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. III wniosku) – kryterium obligatoryjne „0-1”;

3) niemożność podjęcia przez wnioskodawcę pracy/powrotu do pracy lub utrzymania pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 - weryfikowana na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. III wniosku) – kryterium obligatoryjne „0-1”;


Kryteria preferencyjne:

1) pozostawanie wnioskodawcy bez pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3 – kryterium premiujące 
+ 20 pkt;

a) w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne – weryfikowane na podstawie zaświadczenia z urzędu pracy (w zakresie statusu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna) oraz oświadczenia wnioskodawcy (w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3  – cz. III wniosku),

b) w przypadku osób pozostających bez pracy, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. III wniosku);

2) przebywanie wnioskodawcy na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3 – weryfikowane na podstawie zaświadczenia od pracodawcy – kryterium premiujące + 15 pkt;

3)  zamieszkanie wnioskodawcy (rozumiane zgodnie z Kodeksem cywilnym) na terenie gminy (a w przypadku gmin miejsko-wiejskich – na terenie obszaru gminy: wiejskiego, miejskiego) o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. I wniosku) oraz na podstawie Listy gmin wg dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu – kryterium premiujące + 5 pkt lub 10 pkt lub 15 pkt (zgodnie z Listą gmin);

4) bycie rodzicem dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka – kryterium premiujące + 5 pkt;

5) bycie osobą z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – weryfikowane na podstawie odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wnioskodawcy, wydanego przez lekarza (tj. orzeczenia o stanie zdrowia lub opinii) – kryterium premiujące + 5 pkt;

6) samotne wychowywanie dziecka do lat 3 – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. III Wniosku) – kryterium premiujące + 5 pkt.TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Informujemy, iż o zakwalifikowaniu się do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia należy szczegółowo zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2018).


Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od 25 września 2018 r. 
do 8 października 2018 r. do godz. 16:00.


Wnioski można składać:

1) za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

2) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),

3) osobiście - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru. Informacja 
o ewentualnych zmianach będzie każdorazowo zamieszczana na Stronie internetowej ROPS: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.DOKUMENTY DO POBRANIA

1)    Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2018).

2)    Wniosek o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodzica Dziecka w wieku do lat 3 w ramach Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3)    Wzór umowy uaktywniającej

WERSJA DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH

1)    Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2018).

2)    Wniosek o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodzica Dziecka w wieku do lat 3 w ramach Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3)    Wzór umowy uaktywniającej

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies