Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, 07.06.2018 r.

 

Z AW I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Przedstawienie opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu gminy za 2017r.
6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi za 2017 rok
7. Uchwala w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
8. Zmiany budżetowe.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Janusz Pasternak