Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.

Zgodzie z Zarządzeniem Nr 71-2018 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 7 grudnia 2018r. ustala się dzień :

24 grudnia 2018r ( Wigilia ) dniem wolnym dla pracowników.

Jednocześnie wyznacza się w zamian dzień:

pracującą sobotę dnia 15 grudnia 2018r w godz. 7:30-15:30.

W dnia 31 grudnia 2018 ( Sylwester ) Urząd Gminy w Sułoszowej czynny w godz. 7:30 do 15:30

W związku ze zmianą harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim w miesiącu grudzień 2018 zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym grafikiem w załączniku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2018
Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2018r.

OGŁOSZENIE

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sułoszowa

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, do uczestnictwa i składania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.

Prowadzenie Klubu Seniora +

I. Warunki realizacji zadań:

 1. W ramach realizacji powierzane będą zadania polegające na prowadzeniu działalności Klubu Senior + poprzez zagospodarowanie czasu wolnego 30 osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+.

 2. Działania podejmowane w Klubie powinny mieć na celu: integrację społeczną seniorów, działalność prozdrowotną, kulturalną i edukacyjną. Działania powinny ułatwiać seniorom realizacje pasji i zainteresowań, ułatwiać tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego.

 3. Realizacja zadania powinna zapewniać działania mające na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych.

 4. Działania mogą przybierać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, wspólnych wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i zajęć budujących sprawność seniorów oraz innych form realizujących cele określone w warunkach konkursu.

 5. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Sułoszowa.

 6. Zadanie realizowane będzie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019r. przy czym rozliczenie zadania nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 7. Klub Senior + będzie działał minimum 3 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.

 8. Ośrodek zobowiązany jest prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, w szczególności dziennik zajęć, deklaracje uczestników, listy obecności i inne dokumenty pozyskane od uczestników klubu.

 9. Kierownik Ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 w/wym. ustawy, to jest 3 letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 10. Zamieszczania we wszystkich drukach, związanych z realizacją zadania publicznego informacji o tym, ze zadanie jest realizowane na zlecenie Gminy Sułoszowa oraz finansowane z dotacji budżetu państwa i środków własnych Gminy Sułoszowa, w ramach programu Senior +.

Zleceniobiorca po podpisaniu umowy na realizację zadania otrzyma dostęp do lokalu, Sułoszowa ul. Krakowska 8, które jest przystosowane do prowadzenia Klubu Senior +, zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego ,,SENIOR+,, na lata 2015-2020. Zleceniobiorca będzie również zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami w/wym. Programu.

Zarządzenie Nr 69/2018
Wójta Gminy Sułoszowa
z dnia 05 grudnia 2018r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Sułoszowa w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora na rok 2019.

Na podstawie art.18 a, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.)

Zarządzam :

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Sułoszowa w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora na rok 2019.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi GOPS

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

arimr small 3

Zarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich już TERAZ, a do 27 grudnia złóż wniosek o wypłatę pomocy na start.

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają do rejestracji wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zainteresowane są możliwością zyskania osobowości prawnej oraz ubiegania się o pomoc finansową. Warunkiem otrzymania do 5 tysięcy złotych wsparcia na start jest złożenie wniosku o rejestrację jak najszybciej, najlepiej do 14 grudnia. Do 27 grudnia trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy. To gwarancja otrzymania wsparcia.

Trzy kroki do uzyskania wsparcia dla Koła:

 1. Zgłoś swoje koło w ARiMR poprzez złożenie listy wszystkich członków Koła wraz z wnioskiem o wpis do rejestru w biurze powiatowym.

 2. Otrzymawszy decyzję o rejestracji, załóż konto bankowe.

 3. Do 27 grudnia wróć do biura powiatowego ARiMR, by złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Pieniądze wypłacane będą niezwłocznie po wydaniu decyzji o jej przyznaniu.

Ustawa ma na celu podniesienie rangi Kół poprzez nadanie im osobowości prawnej oraz wsparcie finansowe, które umożliwi rozwój ich działalności.

Szczegółowe informacje u pełnomocników ds. KGW w każdym biurze powiatowym ARiMR oraz na stronie www.arimr.gov.pl oraz facebook.com/MalopolskiARiMR/

projekt extra suloszowa logo1

projekt extra suloszowa logo2

 

Bezpłatne
szkolenia
komputerowe
w Gminie
Sułoszowa

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

Gmina Sułoszowa przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. „e-Xtra kompetentna Sułoszowa- rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu e-Xtra Kompetentni przeprowadzone zostanie siedem tematycznych modułów szkoleniowych. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział osoby dorosłe od 25 do 74 lat. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym ! Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj! Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

O projekcie

Projekt e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” jest realizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”, dzięki współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców na terenie wybranych gmin województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Sułoszowa, 22.11.2018

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 6 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu działalności międzysesyjnej.

modr karniowice

Zapraszamy do udziału w konferencji „Innowacyjne dla Małopolski metody i formy sprzedaży płodów rolnych bezpośrednio z pola i gospodarstwa”, która odbędzie się w siedzibie MODR w Karniowicach 28 listopada 2018 roku.

Program konferencji:

10:00 – Rozpoczęcie konferencji.

10:15 – Zasady prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych - prof. dr hab. inż. Władysław Migdał - Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

11:45 – Przerwa kawowa.

12:00 – Sprzedaż produktów z gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego – lek. wet. Agnieszka Zacharzewska – Kierownik Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie.

13:30 -  Pytania i dyskusja.

Projekt realizowany przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Schemat II

Załączniki:
Pobierz plik (skan20181123_12034752.pdf)skan20181123_12034752.pdf[ ]201 kB

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies