mikroporady

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy mogą świadczyć firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej tj:

- Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

- ALBA MPO ul. Kluczewska 2 32-300 Olkusz

- WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH ul. Kosmowskiej 6 m94 42-224 Częstochowa

- A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10 41-800 Zabrze

- MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33 30-841 Kraków

- ALBA MPGK Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2 41-300 Dąbrowa Górnicza

- REMONDIS Kraków Sp. z o.o. 30-740 Kraków ul. Półłanki 64

- MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI ul. Barska 12, 30-307 Kraków

- „EKOM” MACIEJCZYK SPÓLKA JAWNA 26-052 Nowiny ul. Zakładowa 29

-Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni A. Popek, J. Franek Spółka Jawna ul. Miedziana 3, 31-567 Kraków

- P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak ul. Dworcowa 46 29-340 Sędziszów

Pełen zakres odbieranych przez wyżej wymienione firmy można znaleźć w rejestrze działalności regulowanej.

Zmieszane odpady komunalne w roku 2016 były oddawane do dwóch instalacji:

-MBP Ujków Stary ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

-MBP Miki Recykling Kraków, Nad Drwiną 33, 31-841 Kraków

Od początku roku 2017 zmieszane odpady komunalne zawożone są na instalację MBP Ujków Stary. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania znajdują się na Składowisku w Ujkowie Starym ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.

Gmina Sułoszowa za rok 2016 osiągnęła następujące poziomy recyklingu:

- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 34,3%

- innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%

Na terenie Gminy Sułoszowa działa mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych który obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław działający w każdą pierwszą i trzecia sobotę miesiąca w godzinach od 8 do 12 położony w Sułoszowie na działce 1399/3.

Z terenu Gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbiera Zakład przetwórstwa ZSEIE BIOSYSTEM S.A.ul. Fabryczna 5 Bolęcin, 32-540 Bolecin podczas organizowanych zbiórek. Zużyty sprzęt można również oddawać do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja 2016.doc)deklaracja 2016.doc[ ]69 kB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Urząd Gminy Sułoszowa uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Sułoszowa prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Sułoszowa.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej należy dołączyć:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wg załączonego wzoru.

 3. Pełnomocnictwo (przygotowane zgodnie z art. 33 KPA), jeżeli strona działa przez pełnomocnika w tym przypadku dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

 • wniesienia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 50 zł (z wyjątkiem: przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej)

 • zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 25zł

 • gdy strona działa przez pełnomocnika w wysokości 17 zł

Opłatę skarbowa wnosi się na konto:

Urząd Gminy Sułoszowa 08 8591 0007 0270 0000 0013 0001

Termin załatwienia sprawy:

wpis dokonywany jest w terminie 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.

Ponadto podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Informacja ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. dotycząca obsługi gm. Sułoszowa

Odpady zmieszane - umieszczamy w pojemnikach

Popiół – w oddzielnych pojemnikach - w okresie listopad - kwiecień

Papier i tektura odpady opakowaniowe z papieru i tekturyKOLOR NIEBIESKI worka

Wrzucamy, np.: Książki w miękkich okładkach, gazety, zeszyty, kartony i opakowania papierowe, tekturę, katalogi, prospekty, dokumenty papierowe po zniszczeniu w niszczarce, papierowe ozdoby, faktury drukowane na zwykłym papierze.

Nie wrzucamy, np.: kartonów i papieru pokrytego folią aluminiową, tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów po maśle, twarogu, papieru foliowanego , worków po cemencie, faktur drukowanych na papierze przebitkowym, papieru do pieczenia, papieru fotograficznego.

Należy usunąć metalowe zszywki i plastikowe części

Odpady z metali, tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe - KOLOR ŻÓŁTY worka

Wrzucamy, np.: butelki PET po napojach, plastikowe opakowania po szamponach, jogurtach, garmażerce, rury PCV lub pet taśmy opakowaniowe, sznurek i linki tworzyw sztucznych, pojemniki plastikowe, reklamówki, woreczki foliowe, puszki po napojach, kapsle, drobny złom żelazny, nakrętki, gwoździe, drut, śrubki, wiertła, zepsute narzędzia metalowe i małogabarytowe części motoryzacyjne, opakowania po mleku, sokach i napojach .

Nie wrzucamy, np.: opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, butelek po olejach silnikowych, smarach, płynach chłodniczych, styropianu, opakowań po aerozolach, puszek po farbie i lakierach, baterii i kabli, opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, butelek po olejach silnikowych, smarach, płynach chłodniczych, styropianu.

Opakowania powinny być opróżnione i czyste

Odpady ze szkła- KOLOR ZIELONY worka

Wrzucamy, np.: butelki ze szkła, słoiki szklane, wazony szklane, opakowania szklane po kosmetykach bez względu na kolor

Nie wrzucamy, np.: ceramiki, żarówek, naczyń ze szkła żaroodpornego, szyb samochodowych.

Opakowania powinny być opróżnione i czyste

SEGREGUJĄC ODPADY CHRONISZ ŚRODOWISKO

Miejsca i terminy odbioru odpadów

1. Odbiór baterii i akumulatorów używanych w domowym sprzęcie RTV i AGD będzie realizowany poprzez odbiór tych odpadów z punktów zbiórki zlokalizowanych w:

1) Urzędzie Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139

3) Zespole Szkół Nr 1 w Sułoszowej, ul. Szkolna 9

4) Szkole Podstawowej Nr 2 w Sułoszowej III; ul. Olkuska 316

5) Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej; Wola Kalinowska ul. Szkolna 12

6) Szkole Podstawowej w Wielmoży; ul. Szkolna 55

2. Odbiór odpadów leków przeterminowanych będzie realizowany poprzez odbiór tych odpadów z punktów zbiórki zlokalizowanych w punkcie aptecznym w Sułoszowej I ul. Zdrowa 4.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon będzie następował z punktów zlokalizowanych przy nieruchomościach zamieszkałych jeden raz w roku zgodnie z harmonogramem.

4. Wykonawca może wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w dodatkowe pojemniki w tym w pojemnik na popiół,w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. Udostępnianie pojemników może nastąpić odpłatnie – zgodnie z cennikiem obowiązującym u Wykonawcy ;

5. Harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony wraz z workami na odpady segregowane. Worki będą dostarczane na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem.

6. Wykonawca zorganizuje i będzie prowadził mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sułoszowa dla następujących odpadów (na terenie dawnego ośrodka zdrowia w Sułoszowej I):

a) gruzu pochodzącego z remontów wykonywanych we własnym zakresie,

b) popiołów,

c) papieru i tektury, odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

d) kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów ogrodowych i zielonych.

e) opakowaniowych po nawozach sztucznych,

f) opakowaniowych po farbach i lakierach.

Punkt będzie czynny w pierwszą i trzecią sobotę, w godzinach od 8.00 do 12.00.

Uwaga: Do czasu wyposażenia wszystkich mieszkańców w pojemniki odpady należy gromadzić w workach koloru czarnego.

Załączniki:
Pobierz plik (HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2016R.doc)Harmonogram wywozu śmieci[ ]71 kB

Szanowni Państwo

Informuję iż Rada Gminy Sułoszowa uchwałą Nr XXV/204/2013 z dnia 25.04.2013r. zmieniła metodę naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z zapisami nowej Uchwały Rady Gminy opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie pobierana od gospodarstwa a stawka opłaty będzie uzależniona od ilości osób w gospodarstwie.
W związku z powyższym niezbędnym jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji  w celu ustalenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przyjęte przez Radę Gminy miesięczne stawki opłat przedstawiają się następująco:

 1. miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady  nie są zbierane w sposób selektywny;

 1. 25 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 1 lub 2 osoby

 2. 35 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 3,4 i 5 osób

 3. 50 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 6 i więcej osób

 1. miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;

 1. 15 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 1 lub 2 osoby

 2. 25 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 3,4 i 5 osób

 3. 35 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 6 i więcej osób

Załączony druk deklaracji należy złożyć w Urzędzie Gminy Sułoszowa pok. 23 w terminie do 10 czerwca br. Składana deklaracja będzie obowiązująca co najmniej przez najbliższe dwa lata o ile nie nastąpią zmiany liczby osób w gospodarstwie domowym. Każda zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym wymaga złożenia korekty deklaracji. W celu udokumentowania, że dana osoba nie zamieszkuje na terenie nieruchomości do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt. Do dokumentów tych między innymi należy; potwierdzenie zamieszkania w internacie lub akademiku, przebywanie w zakładzie karnym, zakładzie lecznictwa zamkniętego, zamieszkania na terenie innej gminy lub kraju.

Deklaracje można złożyć przez Internet. Jednak dla skutecznego złożenia deklaracji przez Internet niezbędnym jest jej podpisanie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarki odpadami oraz druk deklaracji są do pobrania na stronie Urzędu Gminy www.suloszowa.pl w zakładce odpady komunalne.

Równocześnie informuje się iż od 1 lipca br. odpady komunalne będą odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” -  firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Firma ta w najbliższym czasie dostarczy Państwu ulotki informujące o zasadach segregacji odpadów oraz systemie i terminach ich odbioru oraz wyposaży Państwa w pojemniki, określone w regulaminie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sułoszowa.

Wszelkie informacje oraz pytania dotyczące deklaracji oraz nowych zasad gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 23 lub pod numerem telefonu  12 - 389-60-28 wewnętrzny 23.

Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 23

Informujemy również iż każdemu płatnikowi zostanie wygenerowany indywidualny numer konta bankowego na który będzie dokonywana opłata za odbiór odpadów. Numery kont zostaną podane wraz z harmonogramem odbioru odpadów.

Za powstały kłopot i trud związany z koniecznością złożenia nowej deklaracji  serdecznie przepraszam.

Stanisław Gorajczyk
Wójt Gminy Sułoszowa

Gmina Sułoszowa - ulice